Felhasználói Feltételek

3. melléklet az 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet[1]

POMÁZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI LICITELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • 1.A Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja a liciteljárással történő vagyonhasznosítás részletes szabályainak megállapítása azon esetekben, amikor az önkormányzati vagyon értékesítését, vagy más jellegű hasznosítását jogszabály kötelezően liciteljárás lefolytatásához köti, illetőleg, ha a vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója egyedi döntéssel liciteljárást ír elő.
 • 2.A szabályzat hatálya az önkormányzati vagyon licitálás útján történő hasznosítására terjed ki.
 • 3.A liciteljárás nyilvános. Az eljárás során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt kell biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információk nyújtása és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében.
 • 4.A licitfelhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok értékelhetőek legyenek.
 • 5.A liciteljárás során a résztvevők számára teljes nyilvánosságot kell biztosítani.
 • 6.Minden ajánlattevőnek joga van a liciteljárás során rendelkezésre álló valamennyi információhoz hozzáférni annak érdekében, hogy lehetősége nyíljon a megalapozott ajánlattételre.
 • 7.Az ajánlattevő nem igényelhet térítést ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

II. Fejezet

A LICITELJÁRÁS KIÍRÁSA

A liciteljárás típusai

 • 8.Liciteljárásra nyilvános közzététel, vagy meghívás útján kerülhet sor. A meghívásos eljárásról az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározott vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója dönt.
 • 9.A liciteljárás lebonyolítását tekintve lehet hagyományos, vagy elektronikus.
 • 10.A liciteljárás egyfordulós.
 • 11.Eredménytelen liciteljárás esetén a polgármester dönthet a liciteljárás újbóli, változatlan feltételek melletti lefolytatásáról.

A licitfelhívás közzététele

 • 12.A licitfelhívást - a meghívásos eljárás kivételével - a vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlójának felhatalmazása alapján Pomáz Város Önkormányzata nevében a polgármester írja ki. Meghívásos eljárás esetén a vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlójának döntése alapján a polgármester hívja meg az ajánlattevőket.
 • 13.A liciteljárást csak 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján lehet lefolytatni. Ha rendelkezésre áll 6 hónapnál régebbi forgalmi értékbecslés, elegendő annak értékbecslő által felülvizsgált változata is.
 • 14.A nyilvános felhívást a város internetes honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, elektronikus eljárás esetén az internetes árverési felületen, valamint a kiíró által meghatározott módon az ajánlatok benyújtására megállapított időpontot legalább 15 nappal megelőzően kell közzé tenni.
 • 15.A felhívásnak tartalmaznia kell:
 • a)az Önkormányzat nevét, székhelyét,
 • b)a felhívás tárgyának megnevezését,
 • c)a kikiáltási árat, illetve induló bérleti díjat,
 • d)a licitküszöb mértékét,
 • e)az ajánlati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,
 • f)a licit tárgya megtekintési időpontját és helyét,
 • g)az arra való utalást, hogy a liciteljárás jelen Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • h)az licitálásra való ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, és a szükséges mellékleteket,
 • i)hagyományos liciteljárás esetén a licitálás helyét, időpontját és módját, az eredmény kihirdetésének helyét, idejét
 • j)elektronikus eljárás esetén a licitfelületen történő elérhetőség kezdő időpontját, a licit kezdő és záró időpontját,
 • k)minden olyan egyéb adatot, amelyet a vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója szükségesnek tart.
 • 16.A c,d és e) pontokról, valamint a liciteljárás típusáról, meghívásos eljárás esetén a meghívandók köréről a vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója dönt.
 • 17.A biztosítékot az ajánlatok érvénytelensége megállapítása esetén, valamint az eredményhirdetés után vissza kell adni.
 • 18.Nem jár vissza a biztosíték az ajánlattevőnek, ha a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, vagy a vételárba beszámításra kerül.

III. Fejezet

A HAGYOMÁNYOS LICITELJÁRÁS SZABÁLYAI

Licitálásra jelentkezés hagyományos eljárás esetén

 • 19.Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban -minden oldalon eredeti aláírással ellátva - nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban és helyen, az adott felhívásra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazottjuk útján.
 • 20.A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

a) a felhívásban foglalt feltételek tudomásul vételére,

b) a kikiáltási ár, illetve induló bérleti díj elfogadására vonatkozóan.

 • 21.A pályázathoz eredetiben csatolni kell:

a) az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.

b) a felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat

 • 22.Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a licitfelhívásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, továbbá az ajánlattevőnek a liciteljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye.
 • 23.Érvényes az az ajánlat, amely a felhívás formai követelményeinek megfelel, valamint a felhívás által előírt nyilatkozatokat, mellékleteket és igazolásokat tartalmazza.
 • 24.Az ajánlatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját az anyagot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni, személyesen benyújtott ajánlatok esetében az átvétel tényét és időpontját átvételi elismervény átadásával kell igazolni.
 • 25.A licitfelhívásban meghatározott időpontban beérkezett ajánlatokat - azok mellékleteivel együtt - bírálati sorszámmal kell ellátni.
 • 26.A vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlójának eltérő rendelkezése hiányában az ajánlatok felbontása nyilvánosan történik.
 • 27.A nyilvános felbontáson jelen van a polgármester, az SzMSz szerint illetékes bizottság/ok/ elnöke/i/, a jegyző vagy meghatalmazottjuk, az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik, felkérés esetén a szakértő.
 • 28.Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, illetőleg az ajánlat érvényességének megállapítását.
 • 29.Az ajánlatok felbontásakor, illetve ismertetésekor, a liciteljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyről a jegyző gondoskodik a polgármesteri hivatal közreműködésével.

A licitálást megelőző feladatok

 • 30.A benyújtott ajánlatok érvényességét a polgármester, az SzMSz szerint illetékes bizottság/ok/ elnöke/i/ és a jegyző, vagy meghatalmazottjukból álló munkacsoport bírálja el.
 • 31.Az érvényesség megállapítására az ajánlatok felbontását követően azonnal sor kerül.
 • 32.Az ajánlat érvényességének megvizsgálására, valamint az ajánlatok értékelésére a munkacsoport egyedi döntésével szakértőt is felkérhet.
 • 33.Az ajánlat érvényességének megállapításában, illetve a liciteljárásban részt vevő személy, illetőleg a szakértő nem lehet az ajánlatot benyújtó licitáló vagy annak:
 • a)hozzátartozója,
 • b)vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy
 • c)jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ajánlatot tevő esetén, annak tulajdonosa vagy résztulajdonosa.
 • 34.Az elbírálásban, döntésben résztvevő, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni.

A licitálás szabályai

 • 35.Az ajánlattevő, annak képviselője, vagy meghatalmazottja a licitáláson történő adategyeztetésnél köteles bemutatni a személyi igazolványát, vagy a személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes igazolványát a licitálás vezetőjének.
 • 36.Ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a licitáláson, akkor közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti meghatalmazását át kell adnia a licitálás vezetőjének.
 • 37.A szervezeti képviselő jogosultságát az árverés vezetője jogosult ellenőrizni az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján.
 • 38.Az adategyeztetés alapján licitálási részvételre jogosultaknak a licitálás vezetője azonosító sorszámot ad.
 • 39.A jegyző a polgármesteri hivatal közreműködésével gondoskodik a licitálás technikai feltételeiről és jogszerű végrehajtásához szükséges körülményekről.
 • 40.A licitálás vezetője a polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy.
 • 41.A licitálás vezetőjének feladatai: számba veszi a megjelent ajánlattevőket, majd sorszámuk megnevezésével nyilvánosan indokolva tájékoztatást ad a licitálásra esetlegesen nem jogosultakról. Ingatlantulajdon értékesítése esetén azt is köteles bejelenteni, ha lenne elővásárlási joggal rendelkező, azonban az illetékes személy, vagy személyek nem nevezhetőek meg.
 • 42.A licitálás vezetője gondoskodik arról, hogy az ajánlattevők a licitáláson kizárólag egy csoportban, elől helyezkedjenek el és jól elkülöníthetően foglaljanak helyet azoktól a személyektől, akik nem licitálhatnak, valamint érdeklődő megjelentek.
 • 43.A licitálás kezdetén a licitálás vezetője közli a kikiáltási árat, illetve induló bérleti díjat. Érvényes ajánlatot annál alacsonyabb összegben tenni nem lehet. Érvényes ajánlat hiányában a liciteljárás sikertelen. Az ilyen okból sikertelen liciteljárás esetén az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot elveszítik.
 • 44.A következőkben érvényes ajánlatot tenni csak az addig volt legmagasabb ajánlati ár összegét legalább az ajánlattételi felhívásban foglalt licitküszöb értékével meghaladó összegben lehet tenni.
 • 45.A licitálás vezetője minden ráajánlás elhangzása után, hangos szóval - az azonosító szám megjelölésével - kihirdeti azt, hogy melyik ajánlattevő, milyen összegű ajánlati árat ért már el.
 • 46.A ráajánlási lehetőséget, illetőleg annak kinyilvánítását addig kell folytatni, amíg a versenyzők bármelyike ráajánl az addig legmagasabbra licitált összegre.
 • 47.Az előbbiek végrehajtása után a licitálás vezetője a megajánlott, legmagasabb vételár hangos kijelentésével kihirdeti, hogy melyik sorszámú ajánlattevő szerezte meg a szerződés megkötésének elsőbbségi jogát.
 • 48.A licitálás vezetője értékesítés esetén – ide nem értve az elővásárlási joggal terhelt vagyontárgyak értékesítését - a győztes ajánlattevő mellett ugyanígy kihirdeti egyidejűleg a szerződéskötésre sorrendben másodikként, valamint harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevő sorszámát és ajánlati összegét.
 • 48.1.A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevő az eredményhirdetést követő 15 naptári napon belül köteles aláírni a szerződést és a vételárat a szerződés szerint megfizetni. Ha ezt nem teszi, akkor elveszíti mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, ebben az esetben a polgármesternek haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről), az értesítéstől számított tizenöt naptári nap határidőt adva.

48.2.Amennyiben az értesítéstől számított tizenöt naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést és a szerződés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a polgármester (ugyancsak tizenöt naptári nap határidőt adva) a harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről).

48.3.Amennyiben az értesítéstől számított tizenöt naptári napon belül a harmadikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést, és a szerződés szerint nem fizeti ki az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő szintén elveszíti a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a licitálás eredménytelenségét kell megállapítani.

48.4.A sorrendben legtöbbet ajánló három szerződéskötési jogosultságot nyert közül csak az kaphatja vissza az ajánlati biztosítékát, akinél a rangsorban fölötte álló (a sorrendben többet ajánló) már aláírta a szerződést és a vételárat is megfizette. Ha egyik jogosult sem írná alá a meghatározott határidőben, akkor mind a három szerződéskötési jogosultságot nyert elveszti az ajánlati biztosítékát.

 • 49.A licitálás vezetője a licitálást berekeszti és intézkedik – a nyertes, illetve az értékesítés esetén az első három helyezett kivételével - az ajánlati biztosítékok három munkanapon belüli visszafizetésére.

IV. Fejezet

ELEKTRONIKUS LICITELJÁRÁS SZABÁLYAI

Licitálásra jelentkezés elektronikus eljárás esetén

 • 50.Az elektronikus liciteljárásban való részvétel Kormányablak regisztrációhoz (Ügyfélkapu és tárhely létesítéséhez) kötött.
 • 51.Az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja a felhívásban megjelölt elektronikus árverési felületen regisztrálhatja magát.
 • 52.Az ajánlattevő a regisztrációban megadott e-mail címre kapott azonosítóval azonosíthatja magát.
 • 53.Az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja az ajánlattételi felhívásban megjelölt dokumentumokat és nyilatkozatokat papír alapon állítja elő, majd pdf állományba szkennelve, e-papír útján az Önkormányzat hivatali kapujára (rövid név: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708) küldi meg, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevételével. A pdf fájlokat elektronikusan nem kell aláírni, vagy hitelesíteni. Az e-papír beküldőjét terheli a felelősség a csatolt dokumentumok és nyilatkozatok valódiságáért.
 • 54.Az árverési informatikai rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akiknek a jelen Szabályzat 52. és 53. pontjában meghatározottak szerinti azonosítása megtörtént, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja elismeri, hogy:
 • a)természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy
 • b)14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ), továbbá jognyilatkozatát a Ptk. 2:12. § (2) bekezdésében foglalt körben önállóan teheti meg, vagy
 • c)cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője és nyilatkozatát a Ptk.-ban foglalt jogkörében teszi meg, vagy
 • d)a c) pontban foglaltak meghatalmazottja, vagy
 • e)jogi személy, amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján jár el,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt szervezet nevében valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
 • 55.A meghatalmazó a meghatalmazással egyidejűleg felelősséget vállal a meghatalmazott tevékenységéért, a meghatalmazott által az árverési informatikai rendszerben megtett ajánlatát, egyéb jognyilatkozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • 56.A meghatalmazás visszavonásának időpontja az árverés lezárásának időpontja.
 • 57.Az 53. pontban rögzített dokumentumok körében:
 • a)meg kell adni az árverésen résztvevő természetes személy azonosításához szükséges adatait (adóazonosító jelét, nevét, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, e-mail címét)
 • b)amennyiben természetes személy nevében törvényes képviselő licitál, ebbéli jogosultságát közokirattal kell alátámasztania,
 • c)a meghatalmazással eljáró képviselő közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti meghatalmazását is csatolnia kell,
 • d)meg kell adni az árverésen résztvevő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet képviseletében eljáró törvényes (szervezeti) képviselő nevét, személyi adatait, és a társaság adóazonosító számát, nevét, székhelyét. A képviseleti jogosultság igazolása aláírási címpéldány révén és olyan tartalmú nyilatkozat benyújtásával történik, amely nyilatkozat tartalmazza azon szervezet nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát (cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma, PIR azonosító szám etc.) amelynek képviseletében eljár.
 • 58.Az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban megjelölt számlára kell átutalni. Az átutaláson rögzíteni kell az ajánlattevő azonosítóját, valamint az árverés azonosítóját. Ezen adatok hiányában az ajánlati biztosíték nem tekinthető megfizetettnek.
 • 59.Az e-papíron megküldött dokumentumok és nyilatkozatok teljessége, valamint az ajánlati biztosíték megfizetése esetén az Önkormányzat képviselője – legkésőbb az utolsó feltétel bekövetkezését követő harmadik munkanapon - elektronikus úton az ajánlattevő részére megnyitja a licitálás lehetőségét (aktiválás).
 • 60.Amennyiben az ajánlatkérőnek tudomására jut, hogy ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja által megadott adatok köre részben, vagy egészben nem valós elemeket tartalmaz, úgy az ajánlatkérő jogosult az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja hozzáférését korlátozni, illetve ajánlattevőt, ajánlattevő képviselőjét vagy meghatalmazottját az árverési informatikai rendszer használatából kizárni.
 • 61.A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az ajánlatkérő által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben ajánlatkérő jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja hozzáférését korlátozni.
 • 62.Amennyiben az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja által megadott adatokban bármilyen változás történik, ajánlattevő, ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja e változásokat köteles az informatikai rendszer személyes menüjében átvezetni, valamint e-papír formájában a változásról az ajánlatkérőt tájékoztatni legkésőbb a liciteljárás kezdetéig, illetve ezt a szükséges dokumentumokkal igazolni. Ennek elmaradásából eredő felelősség ajánlattevőt, ajánlattevő képviselőjét vagy meghatalmazottját terheli.

A licitálás szabályai

 • 63.A licitálás lehetőségét a licitfelhívásban megjelölt időponttól kezdve biztosítja az árverési informatikai rendszer.
 • 64.Licitajánlatot csak az adott árverésre az 59. pont szerint aktivált ajánlattévő tehet.
 • 65.Érvényes ajánlatot legalább a kikiáltási árat, illetve az induló bérleti díjat elérő, de – ha volt ilyen - az addigi legmagasabb érvényes ajánlat összegét legalább az ajánlattételi felhívásban foglalt licitküszöb értékével meghaladó összegben lehet tenni.
 • 66.Licitálni a licitfelhívásban megjelölt időpontig lehet.
 • 67.Amennyiben az árverés lezárásának időpontja előtti öt percben érkezik érvényes ajánlat, az árverés időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik. Ezt az árverés lezárásának újabb időpontjaira is alkalmazni kell. Ez alapján az árverés addig folytatódik, ameddig az árverés eredetileg meghirdetett lezárását követően első alkalommal telik el úgy öt perc, hogy nem érkezik újabb, a korábbinál magasabb érvényes ajánlat.
 • 68.Érvényes ajánlat hiányában a liciteljárás sikertelen.
 • 69.A liciteljárás nyertese az, aki a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette.
 • 70.Értékesítés esetén – ide nem értve az elővásárlási joggal terhelt vagyontárgyak értékesítését - a győztes ajánlattevő mellett egyidejűleg a szerződéskötésre sorrendben másodikként, valamint harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevő is megállapításra kerül.
 • 70.1.A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevő az erről szóló értesítésnek a tárhelyére történő megérkezésétől számított15 naptári napon belül köteles aláírni a szerződést és a vételárat a szerződés szerint megfizetni. Ha ezt nem teszi, akkor elveszíti mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétben elhelyezett ajánlati biztosítékát, ebben az esetben a polgármesternek haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről), erre az értesítéstől számított tizenöt naptári nap határidőt adva.
 • 70.2.Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést és a szerződés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétben elhelyezett ajánlati biztosítékát, és a polgármester (ugyancsak az értesítéstől számított tizenöt naptári nap határidőt adva) a harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről).
 • 70.3.Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a harmadikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést, és a szerződés szerint nem fizeti ki az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a licitálás eredménytelenségét kell megállapítani.
 • 70.4.A sorrendben legtöbbet ajánló három szerződéskötési jogosultságot nyert ajánlattevő közül csak az kaphatja vissza az ajánlati biztosítékát, akinél többet ajánló már aláírta a szerződést és a vételárat is megfizette. Ha a szerződést egyik jogosult sem írja alá a meghatározott határidőben, akkor mind a három szerződéskötési jogosultságot nyert elveszti az ajánlati biztosítékát.
 • 71.Ingóságra és bérletre vonatkozó liciteljárásban a 70. pontban meghatározott sorrendiség felállításától ajánlatkérő eltekint.

Az eljárás eredményének közlése

 • 72.Az elektronikus árverési rendszer az árverés lezárásáról és az elért eredményről értesítést küld az árverezés lezárását követő munkanap 15.00 óráig a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • 73.A szerződéskötési jogosultságot szerzett ajánlattevőt a szerződéskötésre felhívó értesítést a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben és az 53. pontban rögzített e-papír küldeményt feladó személy elektronikus tárhelyére küldött elektronikus dokumentumban is értesíteni kell. Bármely küldemény dokumentált megküldése a szerződéskötési kötelezettség teljesítésére nyitva álló 15 napos határidőt elindítja.
 • IV. Fejezet

A szerződés megkötése

 • 74.Elővásárlási jog fennállása és a 70. pontban foglaltak kivételével szerződést csak a liciteljárás nyertesével lehet kötni.
 • 75.A szerződés vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója által jóváhagyott tervezetét a licitálás megkezdése előtt az ajánlattevőkkel ismertetni kell.
 • 76.A szerződést a jóváhagyott tartalommal kell megkötni.
 • 77.Amennyiben az értékesített vagyontárgyra vonatkozóan elővásárlási jog áll fenn, és a jogosult elővásárlási jogával nem él, akkor a vételár bánatpénzzel nem fedezett részét az erre történő felhívást követő 8 napon belül kell megfizetni.