Gyakran ismételt kérdések

Hol tudom megtekinteni az aukcióra meghirdetett ingatlant?

Általában a licitfelhívásban közzétesszük, ha az ingatlan szabadon megtekinthető. Ebben az esetben az érdeklődő a csatolt térképek, helyszínrajzok, de legfőképpen a helyrajzi szám alapján az ingatlant könnyen megtalálhatja és megtekintheti. Segítségért fordulhat a +36 26 814 300 telefonszámon az ügyfélszolgálathoz.

Olyan ingatlan esetében, amely zárva, vagy körbekerítve van, a felhívásban megjelölt telefonszám és ügyintéző felhívásával lehet időpontot egyeztetni az ingatlan megtekintésére, általában H-P 9:00-16:00 óra között

Mit kell tennem, ha licitálni szeretnék?

Az elektronikus liciteljárásban való részvétel Kormányablak regisztrációhoz (Ügyfélkapu és tárhely létesítéséhez) kötött. Azaz, csak az tud regisztrálni, akinek ügyfélkapus regisztrációja van. A regisztráció menete a következő:

  • 1.Az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja a www.pomazingatlan.hu elektronikus árverési felületen regisztráltja magát. Az ajánlattevő a regisztrációban megadott e-mail címre kapott levélben megadott linkre kattintva azonosíthatja magát. Ekkor kerül ellenőrzésre az élő e-mail cím.
  • 2.A küldött levélben szereplő linkre kattintva letölti és kitölti a regisztrációs lapot. Ha cégként kíván licitálni és vásárolni, akkor cégszerűen, ha magánszemélyként kíván licitálni és vásárolni, akkor a magánszemély részt tölti ki.
  • 3.A regisztrációs lapot e-papír útján az Önkormányzat hivatali kapujára (rövid név: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708) küldi meg, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevételével. A pdf fájlokat elektronikusan nem kell aláírni, vagy hitelesíteni.
  • 4.Az ajánlattételi felhívásban meghatározott kauciót (ajánlattételi biztosíték) át kell utalni az önkormányzat letéti számlájára.

Regisztrálhat-e a licitre 18 év alatti személy?

Nem, a licitáláson csak 18 év feletti személyek vehetnek részt.

Szerezhet-e licitálással ingatlant 18 év alatti személy (személyek)?

Igen, de ebben az esetben törvényes képviselőjének kell a regisztációt elvégezni. Amennyiben természetes személy nevében törvényes képviselő licitál, ebbéli jogosultságát arra alkalmas közokirattal – születési anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet, gyámrendelő határozat stb. - kell alátámasztania, amit a regisztációs lappal e-papíron kell elküldenie az önkormányzathoz. Ez a regisztráció érvényesítésének a feltétele.

Meghatalmazottam licitálhat-e?

Igen. A meghatalmazással eljáró képviselő közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti meghatalmazását is csatolnia kell a regisztrációs laphoz és e-papíron kell elküldenie az önkormányzathoz.

Jogi személy regisztrálása esetén mit kell elküldeni a regisztációs lappal?

A képviseleti jogosultság igazolása aláírási címpéldány révén és olyan tartalmú nyilatkozat benyújtásával történik, amely nyilatkozat tartalmazza azon szervezet nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát (cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma, PIR azonosító szám stb.) amelynek képviseletében eljár.

Milyen nyilatkozatot kell még elküldeni?

A felhívásban erre mindig kitérünk. Pl. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a törvényen alapuló szerzési korlátozások és elővásárlási jogok ismeretében, továbbá a nemzeti parki területen való elhelyezkedésből fakadó korlátozások ismeretében vesz részt a liciteljárásban.

Mennyi idő telik el az ajánlattételi felhívás megjelenése és a licitálás indulása között?

Legalább 15 nap. A 15 nap alatt kell a regisztrációs kötelmeknek eleget tenni.

Mikor kell elutalnom a kauciót (ajánlati biztosíték összegét)?

Kauciót a regisztrációkor a felhívásban megjelölt időpontig el kell utalni. A licitáláson csak azok vehetnek részt, akik regisztráltak és a kauciót befizették. A licit kezdete előtt, a regisztrációs lap és mellékleteinek ellenőrzése és a kaució befizetésének ténye adja meg a lehetőséget a licitáláson való részvételre.

Kik vehetnek részt az árverésen?

Az árverési informatikai rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akiknek az azonosítása megtörtént, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval az ajánlattevő, az ajánlattevő képviselője, vagy meghatalmazottja elismeri, hogy:

  • -természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy
  • -14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ), továbbá jognyilatkozatát a Ptk. 2:12. § (2) bekezdésében foglalt körben önállóan teheti meg, vagy
  • -cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője és nyilatkozatát a Ptk.-ban foglalt jogkörében teszi meg, vagy
  • -a fenti személy meghatalmazottja, vagy
  • -jogi személy, amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján jár el,
  • -és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt szervezet nevében valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Ki nyeri a licitet?

A liciteljárás nyertese az, aki a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette. A kaució beszámít a vételárba. A licit győztesét értesítjük.

Értékesítés esetén – ide nem értve az elővásárlási joggal terhelt vagyontárgyak értékesítését - a győztes ajánlattevő mellett egyidejűleg a szerződéskötésre sorrendben másodikként, valamint harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevő is megállapításra kerül.

A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevő az erről szóló értesítésnek a tárhelyére történő megérkezésétől számított15 naptári napon belül köteles aláírni a szerződést és a vételárat a szerződés szerint megfizetni. Ha ezt nem teszi, akkor elveszíti mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétben elhelyezett ajánlati biztosítékát, ebben az esetben a polgármesternek haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről), erre az értesítéstől számított tizenöt naptári nap határidőt adva.

Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést és a szerződés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétben elhelyezett ajánlati biztosítékát, és a polgármester (ugyancsak az értesítéstől számított tizenöt naptári nap határidőt adva) a harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről). Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a harmadikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést, és a szerződés szerint nem fizeti ki az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a licitálás eredménytelenségét kell megállapítani. A sorrendben legtöbbet ajánló három szerződéskötési jogosultságot nyert ajánlattevő közül csak az kaphatja vissza az ajánlati biztosítékát, akinél többet ajánló már aláírta a szerződést és a vételárat is megfizette. Ha a szerződést egyik jogosult sem írja alá a meghatározott határidőben, akkor mind a három szerződéskötési jogosultságot nyert elveszti az ajánlati biztosítékát.

A többieknek a kaució értelem szerűen visszafizetésre kerül.

Törölhető-e egy aukció ?

Igen. Ha értesítés érkezik, hogy az aukció hibás adatot tartalmaz vagy nem egyértelműek/megtévesztőek az abban leírtak, akkor az ÁSZF szerint az aukció lezárása előtt értesítés nélkül törölhető az aukció. Ha az aukció lezárásra kerül, akkor már nem.

Kinek szóljak, ha észreveszem, hogy egy aukció hibás vagy megtévesztő adatokat tartalmaz?

Küldjenek elektronikus levelet a pomaz@pomaz.hu címre.

Honnan tudom, hogy biztosan én nyertem meg az aukciót ?

Az aukció végéhez közeledve általában a licitálások száma jelentősen megemelkedik, ha az aukció lejárta előtti 5 percben újabb licit érkezik, akkor az automatikusan kitolja az aukció végét, ha újabb licit jön, az ismét kitolja egészen addig, míg az 5 perc le nem telik licit nélkül.

FONTOS ! Az aukciós oldal JAVA kódokat használ, ezért bizonyos komponensek (reklám blokkolók, speciális biztonsági szoftverek,) módosíthatják a működését. Például nem tud lefutni a oldal frissítő java szkript, ezért nem látjuk, hogy mások ránk licitáltak, csak akkor ha figyeljük az e-mail fiókunkat..

Ilyenkor nagyon fontos, hogy gyakran frissítsük az oldalt a bal felső sarokban lévő magába visszaforduló nyíl segítségével vagy a ZÖLD FRISSÍTŐ gomb segítségével és ha van lehetőség figyeljük az e-mail fiókunkat is, mert a rendszer azonnal küldi az értesítést, ha túllicitáltak minket.

Ne bízzunk vakon a böngészőnkben, mert az le is fagyhat, megszakadhat az internetkapcsolat, vagy más technikai hiba is történhet a gépünkkel, tehát legalább a frissítéssel győződjük meg róla, hogy működik a böngésző ablak és lezárult az aukció és valóban mi vagyunk az aukció nyertese.

Használja a zöld "FRISSÍTÉS" gombot aukció közben is !